ГЕРБ Меню
112

Петя
Чакърова

Икономика и финанси, социални дейности

Петя Чакърова е родена в Стара Загора. Завършила е магистърска степен по специалностите „Растителна защита” в АУ, Пловдив, по„Социална работа и медиация” в Тракийския университет, гр. Стара Загора и по „Икономика и финанси” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София. През мандат 2017-2021 г. е заместник областен управител на област Стара Загора.

112
Петя

Образование:
Завършила е магистърска степен по специалностите „Растителна защита” в АУ, Пловдив, „Социална работа и медиация” в Тракийския университет, гр. Стара Загора и по „Икономика и финанси” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София . Към настоящия момент е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“. Участвала е в национални и международни обучения.

Професионален опит:
Работила е като директор на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Петрово и като директор на Дирекция „Социално подпомагане”, Стара Загора. Член е на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
През мандат 2017-2021 г. Петя Чакърова е заместник областен управител на област Стара Загора.
Владее руски и немски език. Семейна, с две деца.